Aktualne przepisy prawa
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późniejszymi zmianami) wprowadziła obowiązek obejmowania dozorem również podnośników samochodowych. Uwaga, w treści ustaw i rozporządzeń oraz w obowiązującej obecnie nomenklaturze urzędowej termin "podnośnik samochodowy" jest zastąpiony jednoznacznym "dźwignik samochodowy" i tym terminem należy się posługiwać przy wszelkich kontaktach z urzędami i inspektorami. Kryteria jakie musi spełniać dźwignik samochodowy oraz stanowisko pracy z dźwignikiem samochodowym są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz.U. Nr 4, poz. 43).
Pełen tekst powyższych i innych przepisów proszę czytać najlepiej na stronach UDT: link

Dozorowi technicznemu podlegają:
dźwigniki (podnośniki) samochodowe stałe, systemy parkingowe z napędem pneumatycznym lub elektrycznym.

Nie podlegają pod dozór techniczny:
dźwigniki przenośne, które posiadają napęd ręczny ("żaby", żurawie, dźwigniki skrzyń) i tzw. lewarki samochodowe będące na wyposażeniu samochodu.

Koszt przekazania podnośnika pod dozór techniczny:
Urzędowa opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego wynosi 149,85 zł dla udźwigu do 3,5 t; 349,65 zł dla udźwigu od 3,5 do 15t i 599,40 dla udźwigu powyżej 15 t. Oddzielna opłata pobierana jest za badania odbiorcze i wynosi 99,90 za rbg inspektora. Roboczogodzina zawiera w sobie również dojazd, opracowanie dokumentacji i wydanie decyzji i księgi rewizyjnej stąd należy spodziewać się faktury na kwotę od 300 do 600 zł (bez groszy).

Kto zgłasza podnośnik pod dozór techniczny?
Użytkownik - czyli w praktyce podmiot prowadzący działalność gospodarczą na stanowisku z dźwignikiem: właściciel warsztatu, pracodawca. Nie dotyczy ten obowiązek leasingodawcy, użyczającego czy też dostawcy dźwigników.

Konsekwencje pracy bez ważnej decyzji UDT o przekazaniu dźwignika do eksploatacji
Bardzo poważne, nieważne ubezpieczenie pracownika, nieważne ubezpieczenie samochodu, nieważne OC - gdyby zdarzył się wypadek na podnośniku

Procedura przekazania dźwignika pod dozór techniczny

Użytkownik przygotowuje następujące dokumenty:

 1. DTR urządzenia (Dokumentację Techniczno Ruchową dostarczaną przez producenta lub dystrybutora), zawierającą przynajmniej:
  • opis techniczny parametrów urządzenia,
  • dane adresowe producenta oraz importera - sprzedawcy,
  • schemat instalacji elektrycznej,
  • schemat instalacji hydraulicznej, jeśli taka występuje,
  • schemat instalacji pneumatycznej, jeśli taka występuje,
  • czasookresy i zakres przeglądów technicznych,
  • protokół montażu urządzenia, podpisany przez wykonawcę posiadającego uprawnienia do instalacji nadane przez UDT
  • wykaz części zamiennych wraz z rysunkami,
  • deklarację zgodności z dyrektywami CE,
  • kartę gwarancyjną.
 2. Schemat zasilania elektrycznego dźwignika ze wskazaniem wielkości i rodzaju zabezpieczeń oraz rodzaju i typu przewodów zasilających.
 3. Schemat umiejscowienia dźwignika - rzut z góry z podaniem wymiarów pomieszczenia i odległości dźwignika od ścian. Schemat ten może posiadać schemat zasilania elektrycznego jak w punkcie 2.
 4. Protokół pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej sporządzony przez elektryka z uprawnieniami do pomiarów wydanych przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich)
 5. Protokół odbioru części budowlanej zatwierdzony przez osobę z aktualnymi ogólnymi uprawnieniami budowlanymi. Protokół musi wskazywać zgodność fundamentu z wymaganiami producenta
 6. Kartę przeglądów - dla podnośników już eksploatowanych przez pewien czas
 7. Wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu - proszę pobrać: Wniosek UDT

Powyższe dokumenty przygotowuje się w dwóch egzemplarzach

Kompletną dokumentacje należy dostarczyć do właściwego oddziału UDT ze względu na miejsce eksploatacji. Po wstępnej weryfikacji dokumentów inspektor UDT ustala termin badania odbiorczego. W czasie badania odbiorczego musi być obecny konserwator z odpowiednimi kwalifikacjami do konserwacji dźwigników. Osoby wykonujące przeglądy podnośników samochodowych muszą posiadać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uprawnienia elektryczne wydane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich)

W przypadku pozytywnego wyniku badania dźwignik zostaje dopuszczony do eksploatacji na 12 miesięcy. Z dokumentów dostarczonych do UDT zostaje stworzona księga rewizyjna, której oryginał zostaje dostarczony eksploatującemu a kopia zostaje w UDT. Zostaje także nadany specjalny nr UDT, którym należy opisać dźwignik.

Wymagane jest okresowe wykonywanie przeglądów technicznych podnośników, zgodnie z DTR, przez osoby z uprawnieniami do konserwacji

Wykaz oddziałów terenowych UDT
Najbliższy oddział terenowy można odnaleźć na stronie: link